Αθήνα, Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2000
Τα Ιδρυτικά Μέλη