Σκοποί της Εταιρείας είναι:

Η προαγωγή της έρευνας

(βασικής, κλινικής και εφαρμοσμένης) για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού και ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού. Για το σκοπό αυτό το Σωματείο θα επιδιώκει:

α) Την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των χειρουργών μελών του, αλλά και των επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με το μαστό. β) Την προώθηση των πληροφοριών που αφορούν την έρευνα του καρκίνου του μαστού. γ) Την οργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών η διεθνών με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και γνώσεων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο του Σωματείου. δ) Την προώθηση κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων μεταξύ των μελών του αλλά και άλλων επιστημονικών σωματείων ή Νοσοκομείων της Ελλάδος και του εξωτερικού, με αντικείμενο τον καρκίνο του μαστού.

Η ενημέρωση των μελών του

στις εξελίξεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του Σωματείου.

Η ενημέρωση των νέων χειρουργών

στο γνωστικό αντικείμενο του Σωματείου και η θέσπιση κανόνων που αφορούν τον τρόπο εκπαίδευσης.

Η επικοινωνία με τα αντίστοιχα επιστημονικά σωματεία

των υπολοίπων ειδικοτήτων της Ιατρικής που ασχολούνται με τον Μαστό (ακτινολόγοι, κυτταρολόγοι, παθολογοανατόμοι, παθολόγοι - ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές κ. άλ.) με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της ποιότητας της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Η ενημέρωση του κοινού

για θέματα που αφορούν την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του Μαστού, με τη διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών, ημερίδων, ανακοινώσεων, διανομή φυλλαδίων και κάθε άλλου νόμιμου τρόπου επικοινωνίας με πληθυσμιακές ομάδες.

Η οργάνωση και διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης ανίχνευσης

του καρκίνου του Μαστού και η διεξαγωγή προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου (screening).

Η έκδοση και διανομή στα μέλη του Σωματείου ενημερωτικών φυλλαδίων

με επιστημονικό περιεχόμενο (news bulletin) και η έκδοση επιστημονικού, ιατρικού περιοδικού του Σωματείου

Η επικοινωνία και σύνδεση του Σωματείου με αντίστοιχα της αλλοδαπής

με σκοπό ανταλλαγή γνώσεων, εφαρμογή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων

με αντικείμενο τον καρκίνο του Μαστού που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Δημόσιους φορείς, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, άλλους Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδιώτες.